aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief

Beiträge: 78
Zugriffe: 36.691 / Heute: 3
DAX 15.510,4 -0,83% Perf. seit Threadbeginn:   +63,28%
 
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief 20.000 Volt
20.000 Volt:

✅ 22.Tipp Tief 2016__.8.350.....20.000 Volt

31
20.01.16 15:24
#26


05. Tipp......5.333.....oonops
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
13. Tipp......8.555.....EveningStar
09. Tipp......8.648.....Palaimon
15. Tipp......8.700.....Asterix18
10. Tipp......8.937.....Teras  
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief Peet
Peet:

23. Tipp......6.475.....peet

30
20.01.16 18:21
#27

05. Tipp......5.333.....oonops
23. Tipp......6.475.....peet
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
13. Tipp......8.555.....EveningStar
09. Tipp......8.648.....Palaimon
15. Tipp......8.700.....Asterix18
10. Tipp......8.937.....Teras  
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3
bye bye peet
do you know - there's a story about a new-born child and the sparrow's song
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief pepepe
pepepe:

Tief 2016___________24. Tipp......8.675.....pepepe

31
21.01.16 11:15
#28
05. Tipp......5.333.....oonops
23. Tipp......6.475.....peet
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
13. Tipp......8.555.....EveningStar
09. Tipp......8.648.....Palaimon
24. Tipp......8.675.....pepepe
15. Tipp......8.700.....Asterix18
10. Tipp......8.937.....Teras  
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3  
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief Straight Flush
Straight Flush:

🚩 25. Tipp 🚩 Jahestief 2016_8.950SF

30
21.01.16 11:34
#29

05. Tipp......5.333.....oonops
23. Tipp......6.475.....peet
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
13. Tipp......8.555.....EveningStar
09. Tipp......8.648.....Palaimon
24. Tipp......8.675.....pepepe
15. Tipp......8.700.....Asterix18
10. Tipp......8.937.....Teras  
25. Tipp......8.950..... Straight Flush
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3  
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief laplace
laplace:

↓ 26. Tipp......9.392......laplace TIEF_2016

29
21.01.16 15:13
#30
05. Tipp......5.333.....oonops
23. Tipp......6.475.....peet
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
13. Tipp......8.555.....EveningStar
09. Tipp......8.648.....Palaimon
24. Tipp......8.675.....pepepe
15. Tipp......8.700.....Asterix18
10. Tipp......8.937.....Teras  
25. Tipp......8.950..... Straight Flush
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3
26. Tipp......9.392......laplace
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief roller coaster
roller coaster:

27. Tipp......8.865..... roller coaster

27
21.01.16 15:28
#31

05. Tipp......5.333.....oonops
23. Tipp......6.475.....peet
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
13. Tipp......8.555.....EveningStar
09. Tipp......8.648.....Palaimon
24. Tipp......8.675.....pepepe
15. Tipp......8.700.....Asterix18
27. Tipp......8.865..... roller coaster
10. Tipp......8.937.....Teras  
25. Tipp......8.950..... Straight Flush
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3
26. Tipp......9.392......laplace  
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief Georg_Büchner
Georg_Büchn.:

28.Tipp........► 8.408.....Georg_Büchner

24
21.01.16 15:37
#32
05. Tipp......5.333.....oonops
23. Tipp......6.475.....peet
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
28. Tipp......8.408.....Georg_Büchner
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
13. Tipp......8.555.....EveningStar
09. Tipp......8.648.....Palaimon
24. Tipp......8.675.....pepepe
15. Tipp......8.700.....Asterix18
27. Tipp......8.865..... roller coaster
10. Tipp......8.937.....Teras  
25. Tipp......8.950..... Straight Flush
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3
26. Tipp......9.392......laplace  
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief time traveler
time traveler:

29. Tipp......8.933..... time traveler

26
21.01.16 16:00
#33

05. Tipp......5.333.....oonops
23. Tipp......6.475.....peet
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
28. Tipp......8.408.....Georg_Büchner
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
13. Tipp......8.555.....EveningStar
09. Tipp......8.648.....Palaimon
24. Tipp......8.675.....pepepe
15. Tipp......8.700.....Asterix18
27. Tipp......8.865..... roller coaster
29. Tipp......8.933..... time traveler
10. Tipp......8.937.....Teras  
25. Tipp......8.950..... Straight Flush
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3
26. Tipp......9.392......laplace    

Webinare im Juli

  
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief Zimtstern
Zimtstern:

30. Tipp......9.333......Zimtstern

24
22.01.16 10:28
#34
05. Tipp......5.333.....oonops
23. Tipp......6.475.....peet
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
28. Tipp......8.408.....Georg_Büchner
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
13. Tipp......8.555.....EveningStar
09. Tipp......8.648.....Palaimon
24. Tipp......8.675.....pepepe
15. Tipp......8.700.....Asterix18
27. Tipp......8.865..... roller coaster
29. Tipp......8.933..... time traveler
10. Tipp......8.937.....Teras  
25. Tipp......8.950..... Straight Flush
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3
30. Tipp......9.333......Zimtstern
26. Tipp......9.392......laplace    
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief Zitroneneis
Zitroneneis:

31. Tipp...31. Tipp......8.624.....Zitroneneis

23
22.01.16 11:20
#35
05. Tipp......5.333.....oonops
23. Tipp......6.475.....peet
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
28. Tipp......8.408.....Georg_Büchner
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
13. Tipp......8.555.....EveningStar
31. Tipp......8.624.....Zitroneneis
09. Tipp......8.648.....Palaimon
24. Tipp......8.675.....pepepe
15. Tipp......8.700.....Asterix18
27. Tipp......8.865..... roller coaster
29. Tipp......8.933..... time traveler
10. Tipp......8.937.....Teras  
25. Tipp......8.950..... Straight Flush
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3
30. Tipp......9.333......Zimtstern
26. Tipp......9.392......laplace    
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief 1.FCK
1.FCK:

①.ⒻⒸⓀ_⏬_2016_32.Tipp_9391

23
22.01.16 11:40
#36

05. Tipp......5.333.....oonops
23. Tipp......6.475.....peet
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
28. Tipp......8.408.....Georg_Büchner
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
13. Tipp......8.555.....EveningStar
31. Tipp......8.624.....Zitroneneis
09. Tipp......8.648.....Palaimon
24. Tipp......8.675.....pepepe
15. Tipp......8.700.....Asterix18
27. Tipp......8.865..... roller coaster
29. Tipp......8.933..... time traveler
10. Tipp......8.937.....Teras  
25. Tipp......8.950..... Straight Flush
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3
30. Tipp......9.333......Zimtstern
32. Tipp......9.391......1.FCK
26. Tipp......9.392......laplace  
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief Fibonacci.
Fibonacci.:

33. Tipp... 33. Tipp......8.488..... Fibonacci.

21
22.01.16 11:56
#37
05. Tipp......5.333.....oonops
23. Tipp......6.475.....peet
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
28. Tipp......8.408.....Georg_Büchner
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
33. Tipp......8.488..... Fibonacci.
13. Tipp......8.555.....EveningStar
31. Tipp......8.624.....Zitroneneis
09. Tipp......8.648.....Palaimon
24. Tipp......8.675.....pepepe
15. Tipp......8.700.....Asterix18
27. Tipp......8.865..... roller coaster
29. Tipp......8.933..... time traveler
10. Tipp......8.937.....Teras  
25. Tipp......8.950..... Straight Flush
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3
30. Tipp......9.333......Zimtstern
32. Tipp......9.391......1.FCK
26. Tipp......9.392......laplace    
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief rgfttx
rgfttx:

34. Tipp......9.390.....rgfttx

19
22.01.16 12:34
#38
05. Tipp......5.333.....oonops
23. Tipp......6.475.....peet
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
28. Tipp......8.408.....Georg_Büchner
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
33. Tipp......8.488..... Fibonacci.
13. Tipp......8.555.....EveningStar
31. Tipp......8.624.....Zitroneneis
09. Tipp......8.648.....Palaimon
24. Tipp......8.675.....pepepe
15. Tipp......8.700.....Asterix18
27. Tipp......8.865..... roller coaster
29. Tipp......8.933..... time traveler
10. Tipp......8.937.....Teras  
25. Tipp......8.950..... Straight Flush
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3
30. Tipp......9.333......Zimtstern
34. Tipp......9.390.....rgfttx
32. Tipp......9.391......1.FCK
26. Tipp......9.392......laplace  
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief Nibiru
Nibiru:

'Gut analysiert'

20
22.01.16 12:52
#39
Nibiru mit DAX Tief Tipp, Tipper 35, mein Tipp 35. Tipp......8.111.....Nibiru
==================================================

05. Tipp......5.333.....oonops
23. Tipp......6.475.....peet
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
35. Tipp......8.111.....Nibiru
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
28. Tipp......8.408.....Georg_Büchner
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
33. Tipp......8.488..... Fibonacci.
13. Tipp......8.555.....EveningStar
31. Tipp......8.624.....Zitroneneis
09. Tipp......8.648.....Palaimon
24. Tipp......8.675.....pepepe
15. Tipp......8.700.....Asterix18
27. Tipp......8.865..... roller coaster
29. Tipp......8.933..... time traveler
10. Tipp......8.937.....Teras  
25. Tipp......8.950..... Straight Flush
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3
30. Tipp......9.333......Zimtstern
34. Tipp......9.390.....rgfttx
32. Tipp......9.391......1.FCK
26. Tipp......9.392......laplace    
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief Null_Null_Sieben
Null_Null_Sieb.:

36. Tipp...36. Tipp......9.010.....OO7

18
22.01.16 13:01
#40
05. Tipp......5.333.....oonops
23. Tipp......6.475.....peet
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
35. Tipp......8.111.....Nibiru
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
28. Tipp......8.408.....Georg_Büchner
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
33. Tipp......8.488..... Fibonacci.
13. Tipp......8.555.....EveningStar
31. Tipp......8.624.....Zitroneneis
09. Tipp......8.648.....Palaimon
24. Tipp......8.675.....pepepe
15. Tipp......8.700.....Asterix18
27. Tipp......8.865..... roller coaster
29. Tipp......8.933..... time traveler
10. Tipp......8.937.....Teras  
25. Tipp......8.950..... Straight Flush
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3
36. Tipp......9.010.....OO7
30. Tipp......9.333......Zimtstern
34. Tipp......9.390.....rgfttx
32. Tipp......9.391......1.FCK
26. Tipp......9.392......laplace    
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief Terminator100
Terminator100:

Xetra Tief am 20.01.2016 - 9315,38

9
22.01.16 19:56
#41

somit hat Zimtstern mit 9.333 die Führung übernommen

die 9.300 von Lars haben wir ja noch nicht gesehen
(nur kurz nachbörslich am 20.01.)
Die Volumina, die wir bewegen, sind gigantisch.
An der Groesse der Tuer hat sich nichts geaendert.
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief lars_3
lars_3:

Terminator

11
23.01.16 04:35
#42
Zimtstern liegt 17,62 Punkte entfernt und ich 15,38
Dein Taschenrechner ist wohl kaputt (-;
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief BackhandSmash
BackhandSm.:

20.01.2016__9.391,64__Tagestief 2016 XETRA Schluss

13
23.01.16 11:51
#43
Hier der entsprechende DAX:

http://www.ariva.de/forum/...er-DAX-Spiel-310099?page=98#jump20919102

dort sind auch alle DAX'e zufinden...

aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief masterrico
masterrico:

Tipp...37. Tipp......9.391,64.....masterrico

10
23.01.16 12:24
#44
05. Tipp......5.333.....oonops
23. Tipp......6.475.....peet
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
35. Tipp......8.111.....Nibiru
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
28. Tipp......8.408.....Georg_Büchner
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
33. Tipp......8.488..... Fibonacci.
13. Tipp......8.555.....EveningStar
31. Tipp......8.624.....Zitroneneis
09. Tipp......8.648.....Palaimon
24. Tipp......8.675.....pepepe
15. Tipp......8.700.....Asterix18
27. Tipp......8.865..... roller coaster
29. Tipp......8.933..... time traveler
10. Tipp......8.937.....Teras  
25. Tipp......8.950..... Straight Flush
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3
36. Tipp......9.010.....OO7
30. Tipp......9.333......Zimtstern
34. Tipp......9.390.....rgfttx
32. Tipp......9.391......1.FCK
37. Tipp......9.391,64..masterrico


26. Tipp......9.392......laplace   

aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief Terminator100
Terminator100:

Ja Lars theoretisch hast du recht,aber die von Dir

7
23.01.16 18:43
#45
getippten 9.300 wurden doch noch garnicht erreicht.
xetra Tagestief beim Dax war 9315 und somit hat Zimtstern mit 9333 getroffen.
und da die 9.300 noch nicht berührt wurden kannst du auch noch nicht gewonnen haben dazu müsste der DAx erstmal die 9.300 treffen oder unterschreiten.
Genauso unser neuer Mitspieler masterico mit 9.391,64, der kann ja schon nicht mehr gewinnen da wir ja schon 9.315 hatten.

aber das Jahr hat ja gerade erst begonnen und es könnten noch zahlreiche tiefer Tiefs folgen
Die Volumina, die wir bewegen, sind gigantisch.
An der Groesse der Tuer hat sich nichts geaendert.
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief lars_3
lars_3:

Ah man ändert die Regeln wie es gerade passt

9
23.01.16 19:01
#46
Im übrigen steht da Wie lautet das Jahres TIEF 2016 (XETRA-Schlusskurs).

Somit ist die Diskussion ob ich oder Zimtstern vorn liegt uninteressant.
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief Hanging_Man
Hanging_Man:

krume Zahlen gehen nicht !

13
24.01.16 17:06
#47
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief Hanging_Man
Hanging_Man:

38.Tipp...... 9.315.....Hanging_Man

14
24.01.16 17:09
#48
05. Tipp......5.333.....oonops
23. Tipp......6.475.....peet
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
35. Tipp......8.111.....Nibiru
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
28. Tipp......8.408.....Georg_Büchner
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
33. Tipp......8.488..... Fibonacci.
13. Tipp......8.555.....EveningStar
31. Tipp......8.624.....Zitroneneis
09. Tipp......8.648.....Palaimon
24. Tipp......8.675.....pepepe
15. Tipp......8.700.....Asterix18
27. Tipp......8.865..... roller coaster
29. Tipp......8.933..... time traveler
10. Tipp......8.937.....Teras  
25. Tipp......8.950..... Straight Flush
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
36. Tipp......9.010.....OO7
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3
38.Tipp...... 9.315.....Hanging_Man
30. Tipp......9.333......Zimtstern
34. Tipp......9.390.....rgfttx
32. Tipp......9.391......1.FCK
37. Tipp......9.391,64..masterrico__________bitte neu Tippen -keine Kommastellen
26. Tipp......9.392......laplace    
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief masterrico
masterrico:

Nö die Regeln stehen oben

5
24.01.16 17:16
#49
Ändern im Nachhinein gilt nicht.  
aus aktuellem Anlass Xetra Jahrestief petrap
petrap:

39.Tipp...... 9.314.....petrap

13
24.01.16 17:26
#50
05. Tipp......5.333.....oonops
23. Tipp......6.475.....peet
04. Tipp......­6.780.....a­rrivaarriv­a
12. Tipp......7.470.....DAX10000
01. Tipp......­7.484.....­Terminator­100  
02. Tipp......­7.800 ....MissCash
08. Tipp......7.983.....zwergnase
17. Tipp......8.000.... SagittariusA
35. Tipp......8.111.....Nibiru
06. Tipp......8.122.....Mitsch
11. Tipp......8.150.....BackhandSmash
03. Tipp......8.300....­ EiskalterE­ngel
22. Tipp......8.350.....20.000 Volt
18. Tipp......8.382.....SyncMaster17
28. Tipp......8.408.....Georg_Büchner
16. Tipp......8.466.....Prometheus
07. Tipp......8.470.....orient express
33. Tipp......8.488..... Fibonacci.
13. Tipp......8.555.....EveningStar
31. Tipp......8.624.....Zitroneneis
09. Tipp......8.648.....Palaimon
24. Tipp......8.675.....pepepe
15. Tipp......8.700.....Asterix18
27. Tipp......8.865..... roller coaster
29. Tipp......8.933..... time traveler
10. Tipp......8.937.....Teras  
25. Tipp......8.950..... Straight Flush
14. Tipp......9.003.... Xetra-DAX  
36. Tipp......9.010.....OO7
15. Tipp......9.112..... Specnaz.
21. Tipp......9.274......Max.Mustermann
20. Tipp......9.300.....lars_3
39. Tipp......9.314.....petrap
38.Tipp...... 9.315.....Hanging_Man
30. Tipp......9.333......Zimtstern
34. Tipp......9.390.....rgfttx
32. Tipp......9.391......1.FCK
37. Tipp......9.391,64..masterrico__________bitte neu Tippen -keine Kommastellen

26. Tipp......9.392......laplace    

 

Seite: Übersicht Alle 1 2 3 4 ZurückZurück WeiterWeiter

Börsenforum - Gesamtforum - Antwort einfügen - zum ersten Beitrag springen

Neueste Beiträge aus dem DAX Index Forum

  
Wertung Antworten Thema Verfasser letzter Verfasser letzter Beitrag
128 51.145 Börse ein Haifischbecken: Trade was du siehst gekko823 Luxusasket 13:24
72 7.966 2021 QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD- JPY lo-sh Rhino1 13:15
319 298.961 COMMERZBANK kaufen Kz. 28 € semico DrEhrlichInvestor 13:04
62 13.947 Porsche: verblichener Ruhm ? fuzzi08 fuzzi08 11:42
14 2.869 Dax & Co. - deutsche Aktien ins Depot! X0192837465 X0192837465 10:14

--button_text--