Montag, 30.11.2020 07:18 von GlobeNewswire | Aufrufe: 412

Auriant Mining AB (publ.) announces date and venue for 2021 Annual General Meeting and 2021 Financial Calendar

Eine Rakete, die aus einem Laptop hervorgeht als Symbol für Start-up-Ideen (Symbolbild). © peshkov / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

The Board of Directors resolved to approve 11 May 2021 as the date of the 2021 AGM and 23 March 2021 as the closing date for shareholders to submit to the Board issues for inclusion in the notice of the AGM. 


The 2021 AGM will be held at Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm.

2021 reporting dates as follows:

Annual report for 2020: April 30th 2021
Interim report for Q1 2021: May 31st 2021
Interim report for Q2 2021: August 30th 2021
Interim report for Q3 2021: November 29th 2021
Interim report for Q4 2021: February 28th 2022

For more information, please contact:

Danilo Lange, CEO
tel: +7 495 109 02 82
e-mail: d.lange@auriant.com

Company name: Auriant Mining AB
Short name: AUR
ISIN-code: SE0001337213

Website: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/    

Auriant Mining AB (AUR) is a Swedish junior mining company focused on gold exploration and production in Russia, primarily in Zabaikalye and the Republics of Khakassia and Tyva. The company has currently four assets, including two operating mines (Tardan and Solcocon), one early stage exploration asset and one development asset.

Kurse

  
0,47
0,00%
Auriant Mining Chart

Since July 19, 2010, Auriant Mining´s shares are traded on First North Premier at the NASDAQ Nordic Exchange under the short name AUR. For more information please visit www.auriant.com. Mangold Fondkommission is Certified Adviser to Auriant, for more information please call +46 8 503 015 50, e-mail CA@mangold.se or visit www.mangold.se.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Attachment


Werbung
Mehr Nachrichten zur CureVac Aktie kostenlos abonnieren
E-Mail-Adresse
Benachrichtigungen von ARIVA.DE.
(Mit der Bestellung akzeptieren Sie die Datenschutzhinweise)

Hinweis: ARIVA.DE veröffentlicht in dieser Rubrik Analysen, Kolumnen und Nachrichten aus verschiedenen Quellen. Die ARIVA.DE AG ist nicht verantwortlich für Inhalte, die erkennbar von Dritten in den „News“-Bereich dieser Webseite eingestellt worden sind, und macht sich diese nicht zu Eigen. Diese Inhalte sind insbesondere durch eine entsprechende „von“-Kennzeichnung unterhalb der Artikelüberschrift und/oder durch den Link „Um den vollständigen Artikel zu lesen, klicken Sie bitte hier.“ erkennbar; verantwortlich für diese Inhalte ist allein der genannte Dritte.

Andere Nutzer interessierte auch dieser Artikel: